Bewonerscommissie oprichten

Een bewonerscommissie oprichten


Een bewonerscommissie is een groep mensen uit een wooncomplex die alle bewoners vertegenwoordigt. Een complex kan bestaan uit een gebouw met meerdere woningen of een groep van woningen in een straat of buurt.


Huurdersvereniging de Koepel en Maasdelta vinden het belangrijk om contacten in de buurten te hebben die onze ogen en oren kunnen zijn. Daarom ondersteunen we bewonerscommissies graag.


Waarom en wanneer een bewonerscommissie?

De woning waarin u woont maakt deel uit van een complex of buurt waarin u woont. In zo’n complex of buurt hebben de bewoners met elkaar te maken. Voor de verhuurder, in uw geval Maasdelta, is het complex ook een geheel. Als er onderhoud wordt verricht, gebeurt dat meestal collectief. Ook zijn er vaak gezamenlijke servicekosten.


Als bewoner vindt u het wellicht ook een goed idee bepaalde zaken gezamenlijk met uw medehuurders op te pakken. Misschien wilt u graag uw buren beter leren kennen, of wilt u werken aan meer saamhorigheid in het complex of buurt. Ook kan het zijn dat bewoners graag meer of beter onderhoud willen. Dat kan gaan om een leukere inrichting van de binnentuin, om planmatig onderhoud zoals een schilderbeurt, maar het kan ook het schoonmaken van de trap of bergingsgangen betreffen. En misschien is er zelfs sprake van overlast in het complex of de buurt, van buren, of van verkeer, een lawaaiig bedrijf of van jongeren.


In veel gevallen zal het niet makkelijk zijn om als enkele huurder dergelijke zaken aangepakt te krijgen. Dan is het opzetten van een bewonerscommissie een goed idee. Samen sta je sterker en kan je meer werk verrichten. Ook kan samenwerken van belang zijn om duidelijk te maken dat een wens of kwestie niet alleen u zelf betreft, maar ook bij andere huurders leeft. Samen zal het mogelijk zijn om een beter resultaat te halen.


Wat doet een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een belangrijke gesprekspartner voor Huurdersvereniging de Koepel en Maasdelta en denkt actief mee over zaken die het wonen aangaan. Denk aan zaken rond leefbaarheid, maar ook aan overleg bij een renovatie of onderhoudsplan en service- of stookkosten. Wijzigingen in beleid worden altijd eerst met een bewonerscommissie besproken.


Ook is een bewonerscommissie het aanspreekpunt voor andere bewoners. Ze heten nieuwe bewoners welkom en kunnen het initiatief nemen om zelf of samen met Huurdersvereniging de Koepel of Maasdelta met zaken aan de slag te gaan.


Wat is uw voordeel?

Met een bewonerscommissie kunt u zelf meewerken aan het prettig wonen in uw woning en in uw buurt en dat brengt veel voordelen met zich mee.

U komt hierdoor in een andere vorm van contact met uw buren en met medewerkers van de Huurdersvereniging de Koepel en Maasdelta, u kunt adviezen geven en initiatieven (mee) realiseren.


Tijdsbesteding

Een bewonerscommissie heeft minimaal een keer per jaar overleg met de Koepel, daarnaast organiseert de bewonerscommissie zijn eigen overleggen. Wat wij vaak merken is dat mensen denken dat een bewonerscommissie heel veel tijd en inspanning kost, terwijl dit in de praktijk niet zo hoeft te zijn.


Hoe krijg je een bewonerscommissie op gang?

Om te beginnen: ga het gesprek aan. Praat met de buren: delen zij uw zorgen, hebben zij dezelfde wens of eenzelfde probleem? Als blijkt dat dit zo is, probeer hen dan ervan te overtuigen om samen een aanpak te verzinnen.


Zodra er drie mensen bij elkaar zijn, is de eerste stap gezet. Het is wel verstandig dan nog steeds te werken aan vergroten van de commissie door met alle bewoners in contact te treden. Er zijn verschillende manieren om alle buren te bereiken. Een aantal suggesties hiervoor zijn: een enquête rondsturen waarin gevraagd wordt wat iedereen vindt van het complex of de straat, een bewonersavond organiseren waarbij een wens of knelpunt onderwerp van gesprek is en er gezocht wordt naar oplossingen enzovoorts. Welke methode het beste is hangt af van de bewoners van het complex of de straat.


Zodra er een groepje is gevormd is het verstandig te bepalen wat de groep precies wil. Maak een werkplan(netje) met elkaar waarin wordt vastgelegd welke zaken of knelpunten je wilt aanpakken. Verdeel ook de taken onderling, bekijk wie goede brieven kan schrijven, wie goed kan overleggen en bepaal aan de hand daarvan wat iedereen voor taak in de commissie gaat vervullen.


Kijk vervolgens naar de partners die nodig zijn om tot een oplossing te komen en met wie u wilt overleggen. Voor zaken die heel direct met de woningen te maken hebben is dat Maasdelta: servicekosten (schoonmaak, gemeenschappelijke elektra), onderhoud, overlast van buren, de binnentuin en uiteraard als Maasdelta de woningen wil aanpakken (onderhoud of renovatie).


Voor zaken die meer met de straat om de woningen heen hebben te maken is dat vaak in elk geval de Gemeente Hellevoetsluis en soms ook de politie, hulpverleners, of bijvoorbeeld jongerenwerk (Stichting Push).


Voorbeeld:

In een complex ergeren bewoners zich aan de zeer vuile trappenhuizen. Daarnaast zijn er problemen met het sluiten van de balkondeuren. Ook vinden de bewoners dat er een speelplekje moet komen voor de kinderen die in de buurt wonen, want er zijn weinig plekken voor hen en het verkeer is erg druk.


Voor de schoonmaak en de balkondeuren moet er contact worden gezocht met de verhuurder (Maasdelta). Dit gaat nl. over de huizen en daar is Maasdelta verantwoordelijk voor.


Voor het speelplekje ligt dat ingewikkelder. Als dat niet binnen kan, dan moet het op straat. Er is niet veel ruimte, dus er moet een goede plek gezocht worden. De Gemeente Hellevoetsluis onderhoud de straten, de pleinen en het groen. Om een speelplekje te realiseren moet dus overlegd worden met de Gemeente. Hiervoor kan dan ook hulp ingeroepen worden van bijvoorbeeld Stichting Push.


Moeten de bewoners het helemaal zelf uitzoeken?

Nee, gelukkig hoeft u als bewoner niet alles zelf uit te zoeken. Er zijn verschillende plaatsen waar bewoners terecht kunnen voor advies en ondersteuning bij het opzetten van een bewonerscommissie.


Stichting Push. Zij kennen de buurt en kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een enquête of uitnodiging voor de bewoners. Vaak is er ook een ruimte waar de bewoners bij elkaar kunnen komen en kunt u als actieve bewoner gebruik maken van faciliteiten als een kopieerapparaat. In de Gemeentegids van de Gemeente Hellevoetsluis staat het adres van Stichting Push vermeld.


Huurdersvereniging de Koepel kan ondersteuning bieden bij het opzetten van de commissie en het leggen van de eerste contacten met Maasdelta en/of de Gemeente Hellevoetsluis. Ook kan op het kantoor van de Koepel gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om kopieën te maken of een vergaderplekje.


Moeten de bewoners dit allemaal zelf betalen?

Alle activiteiten kosten geld. Ook het opzetten van een bewonerscommissie brengt kosten met zich mee. Huurdersvereniging de Koepel en Maasdelta kennen een regeling waarmee bewonerscommissies financiële ondersteuning krijgen. Het gaat om een bescheiden bedrag per jaar waarmee de commissie de lopende kosten (brieven, uitnodigingen, telefoon etc.) kan betalen. Meer informatie is op te vragen bij Huurdersvereniging de Koepel, via het contactformulier op deze website. Stichting Push heeft meestal wel enig budget voor specifieke activiteiten (een grote bewoners dag, een feestje of iets dergelijks). Hier kan Stichting Push u bij helpen.


Voor het ontvangen van financiële bijdragen kan de bewonerscommissie een aparte bank- of girorekening openen. Dit is niet altijd noodzakelijk, maar kan wel handig zijn. Kleinere bijdragen kunnen de commissies laten overmaken naar de bankrekening van de penningmeester. Er wordt wel gevraagd om achteraf aan te geven waar het geld aan uit wordt gegeven, een verantwoording. Het is dus noodzakelijk alle bonnetjes e.d. van uitgaven goed te bewaren.


De bewonerscommissie wel of niet een eigen rechtspersoon?

Veel bewoners denken dat het noodzakelijk is om een officiële vereniging te worden voordat je als bewonerscommissie erkend wordt door Maasdelta of Huurdersvereniging de Koepel. DAT IS NIET ZO!!!
Huurdersvereniging de Koepel heeft met Maasdelta afspraken gemaakt waarin is vastgelegd wanneer een bewonerscommissie erkend moet worden als gesprekspartner.


De spelregels zoals afgesproken tussen Maasdelta en Huurdersvereniging de Koepel zijn als volgt:


Een complexorganisatie wordt als enige overlegpartner voor een complex erkend door Maasdelta als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:


  1. De organisatie staat open voor deelname van alle bewoners uit het complex.
  2. De vertegenwoordigers van de complexorganisatie zijn bij alle bewoners van het complex bekend.
  3. Er is een contactadres voor de bewoners van de complexorganisatie.
  4. De organisatie koppelt minimaal eens per jaar terug naar de bewoners van het complex of straat wat het afgelopen jaar gebeurd is en wat de plannen zijn voor het komende jaar.


Voor de organisaties die aan de voorwaarden voldoen, geldt het volgende:


  1. Recht op erkenning door Maasdelta als gesprekspartner voor alle zaken die het complex of straat betreffen waar de organisatie actief is.
  2. Minstens 1x per jaar overleg met Huurdersvereniging de Koepel waarbij de onderwerpen in de participatieovereenkomst mogelijke gespreksonderwerpen kunnen zijn.


Na oprichting

Zodra een bewonerscommissie is opgericht, is het natuurlijk niet klaar, dan begint het pas!
Uw contactpersoon bij Huurdersvereniging de Koepel komt langs voor een kennismakingsgesprek. Daarna volgen de reguliere overlegmomenten zoals genoemd.


Het is belangrijk dat de bewonerscommissie de achterban voldoende blijft betrekken. Als iemand zich bij de commissie wil aansluiten moet dat mogelijk zijn. De bewonerscommissie houdt de huurders waarvan zij de belangen behartigt op de hoogte van de activiteiten en betrekt hen bij de standpuntbepaling. Minimaal één keer per jaar brengt de bewonerscommissie in een bijeenkomst verslag uit aan deze medebewoners.


Ook maakt zij dan de plannen voor het nieuwe jaar bekend. Een nieuwsbrief kan hier een mooie aanvulling op zijn.


Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het oprichten van een bewonerscommissie? Neem dan contact op met Huurdersvereniging de Koepel via het contactformulier van deze website, dan kunnen wij u helpen en eventueel in contact brengen met andere bewonerscommissies. U vind HIER een overzicht van alle actieve bewonerscommissies in Hellevoetsluis.